VLOS-bode juni 2014

Posted on: June 30th, 2014 by admin

Beste leden van de VLOS,
De laatste Nieuwsbrief dateert van Augustus vorig jaar. Wij betreuren het dat het zo lang heeft geduurd voordat een nieuwe Nieuwsbrief is uitgekomen. Hier is in ieder geval de nieuwe Nieuwsbrief. De afgelopen twaalf maanden is er heel wat gebeurd rond de Vlos. Het enkele feit dat we nog steeds Sclerotia kunnen verkopen is een gegeven om te vermelden. Twee keer speelden de notoire onderbuikgevoelens van diverse Kamerleden op en werden we weer geconfronteerd met een roepstem die verbieden riep. Wat opvalt is dat er nu niet alleen het Bestuur van de Vlos is dat in die gevallen alle zeilen moet bijzetten om de verbiedende roepstem van diverse Kamerleden te doen verstommen, maar er zijn nu ook een aantal politici en vooral ook ambtenaren in Den Haag en in Amsterdam die ons stelselmatig te hulp schieten. Ook dit is pure winst. Wij hebben stelselmatig pogingen ondernomen om te komen tot een vorm van een landelijke regeling voor de legale verkoop van smartproducten. Helaas heeft het Ministerie van VWS herhaaldelijk aangegeven geen draagvlak te kunnen vinden of te scheppen voor zo’n landelijk werkende regeling. We missen dus een landelijk kader voor de legale verkoop van psycho actieve stoffen. Wij beschouwen dit als een belangrijke misser om te komen tot een stabielere basis voor onze activiteiten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van April dit jaar heeft het Bestuur tekst en uitleg gegeven en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Als extra aanvulling sturen wij met deze nieuwsbrief nogmaals het verslag van de ALV mee. Ik citeer:
Amsterdam blijft de spil waar de landelijke activiteiten en speerpunten om draaien. Schrijnend is dat er na ongeveer 20 jaar nog steeds geen sprake is van een coherent landelijk beleid in samenspraak met de landelijke overheid en met de gemeenten. Ook de gemeente Amsterdam probeert uit alle macht in de luwte te blijven en omzeilt de noodzaak om tot een coherent beleid te komen, met name voor de Amsterdamse binnenstad. De gemeente Amsterdam heeft pogingen ondernomen om de wildgroei in het aantal verkooppunten te beteugelen door oneigenlijk gebruik te maken van de regels rondom bestemmingsplannen. Een vergunningenbeleid voor verkooppunten zoals dat ook voor drogisterijen geldt, verhoogt in ieder geval de interne discipline en stopt de insinuerende manier waarop de smartshop branche nog steeds als ‘verdacht clubje’ wordt neergezet dat steeds opnieuw met hindernissen wordt geconfronteerd, zoals, bijvoorbeeld, het ‘uitsterfbeleid’ waardoor smartshops niet kunnen worden overgedragen of verkocht. Het bestuur zal trachten dit jaar tot overeenstemming te komen met de gemeente
op deze punten. Nu er een nieuwe gemeenteraad is gekozen en nieuwe wethouders ten tonele verschijnen, is er een kans dat we dit keer ‘tot zaken kunnen komen’. De Nederlandse maatschappij heeft nu eenmaal gekozen voor een model waarbinnen psycho-actieve stoffen op legale wijze kunnen worden verkocht.
Hoewel er nog steeds geen nieuw college van B&W in Amsterdam is gekozen, hebben we heel onlangs een eerste gesprek gehad met ambtenaren om te trachten tot een vorm van overeenstemming te komen over een stabiel en consistent smartshopbeleid. Dit is op zich een doorbraak omdat zo’n gespreksronde tot nu toe steevast werd tegengehouden of gefrustreerd. Gebleken is dat er voorlopig weinig draagvlak te vinden is om te komen tot een vergunningbeleid. Ook de ambtenaren zien de gevaren van een ongebreidelde uitbreiding van steeds meer verkooppunten voor – met name – sclerotia. Het gevaar schuilt in die ondernemers die dit product uitsluitend en alleen als winstbron in hun assortiment meenemen en als aanvullend product. Juist hier liggen de risico’s van gebrek aan deskundigheid, ervaring en betrokkenheid bij het verkopen van psycho-actieve middelen. De TV opname van AT5 van vorig jaar bracht deze risico’s duidelijk in beeld. De ambtenaren voorzien een voortgang van het handhavend optreden zoals dat nu al in de Amsterdamse binnenstad op gang is gebracht. In weerwil van overleg met ons en met het Stadsdeel Centrum blijft de Gemeente Amsterdam handhaven op basis van het bestemmingsplan 2003. Er zijn inmiddels een aantal rechtzaken gevoerd over dit vestigingsbeleid die tot nu toe door de betrokken smartshophouders zijn gewonnen. De motie van Groenlinks in Stadsdeel Centrum over de verkoop van Smartproducten blijft uitgangspunt voor verder overleg.
Hoewel ten stadhuize het woord criminogeen niet langer gebruikt mag worden, is dit woord nog niet uit het ambtelijke brein verdween. Het feit dat het hele beleid in Amsterdam nog steeds stoelt op een uitsterfconstructie is voor het Vlos bestuur eveneens onaanvaardbaar. Dit punt hebben wij ingebracht in ons periodiek overleg met de GGD van Amsterdam. De GGD heeft toegezegd iets ‘te doen’ aan de sterfhuisconstructie; dat wil zeggen: zich te ijveren voor het schrappen van deze constructie. Het Vlos bestuur heeft ook voorgesteld om in ieder geval verder onderzoek te plegen naar het ooit door Burgemeester Cohen voorgestelde ‘pasje’ voor 3-dagen toeristen en op welke vooraarden zo’n pasje gebruikt zou kunnen worden. We zijn benieuwd naar de reactie vanuit het Gemeentelijke apparaat. Het lijkt ons raadzaam binnenkort een Denktankoverleg te organiseren over de mogelijke opties mbt een ‘driedagen’ beleid. Wij hopen ondermeer dat het mogelijk zal zijn om het aantal ambulanceritten verder terug te brengen.
Met betrekking tot het fenomeen van de ‘sleutelhangers’ hebben wij de indruk dat deze niet meer verkocht worden door de Vlos leden. Dit is goed nieuws.
Tenslotte willen wij jullie op de hoogte stellen van het onlangs verschijnen van het aangekondigde Informatierapport van het CAM over sclerotia. In de bijlage treffen jullie het hele rapport aan samen met een door August de Loor geschreven notitie uit December 2013. Voor ons valt het CAM rapport positief uit. De resultaten en overwegingen uit de diverse Denktank overleg bijeenkomsten zijn terug te vinden in het rapport. We hebben veel gecommuniceerd met de schrijver van het rapport. Het rapport spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het in stand houden van de legaliteit van de verkoop van sclerotia en is in die zin een belangrijke peiler onder het voortbestaan van de legale verkoop van een aantal psycho-actieve producten. Ook dit is belangrijk nieuws dat duidelijk maakt dat er een groeiend besef is over de
belangrijke functie van legale verkoop van psycho-actieve producten als dam tegen een ongebreidelde uitbouw van straat verkoop, illegale handel en de illegale verkoop van designer drugs.
Hierbij de samenvatting van het rapport:
Samenvatting
Het afgelopen jaar werd in de pers bericht over een aantal gezondheidsincidenten die in verband werden gebracht met drugsgebruik. Het betrof hier onder meer het gebruik van hallucinogene truffels (sclerotia) in Amsterdam. Dit zijn truffels die psilocybine en/of psilocine bevatten.
Naar aanleiding van deze berichtgeving en het feit dat nog weinig bekend is over het gebruik en de risico’s van deze truffels heeft VWS het CAM verzocht een informatierapport over sclerotia op te stellen. Doel is om inzicht te krijgen in de werking van deze middelen en in de eventuele gezondheidsschade. Uit de gegevens in dit informatierapport over sclerotia blijkt dat:
> sclerotia dezelfde psychoactieve stoffen bevatten als hallucinogene paddenstoelen (paddo’s), zodat het werkingsprofiel van de sclerotia vergelijkbaar is met dat van de paddo’s.
> sclerotia in vergelijking met paddo’s een gelijk of lager risico op intoxicaties hebben door hun gelijke of lagere gehalte van, en kleinere variatie in, het gehalte van psilocybine en/of psilocine.
> incidenten met sclerotia zich vooral lijken voor te doen in de groep 3-dagen-toeristen die Amsterdam bezoeken, en mede samenhangen met het gebruik in een vreemde omgeving en gecombineerd met alcohol, impulsief gebruik en het ontbreken van nuchtere toeziende vrienden/kennissen tijdens het gebruik (zie kader). Echter, in géén van de in de media gemelde gevallen werd het bewijs geleverd voor een causaal verband tussen het gebruik van sclerotia en het incident.
Zowel in 2000 als in 2007 heeft het CAM risicobeoordelingen uitgevoerd naar hallucinogene paddenstoelen. Beide keren was de aanbeveling van het CAM om gezien de beperkte gezondheidsrisico’s de paddo’s niet te verbieden, maar om eisen te stellen aan de kwaliteit ervan. Onder andere werd geadviseerd om gezien de variatie in het product een betere standaardisatie en betere etikettering van het product aan te brengen en voorwaarden te stellen aan de handel in en verkoop van paddo’s (o.a. verantwoorde informatievoorziening aan de gebruiker en de verkoop van kleinere porties). Doel was voorts om het aanbod en de verkrijgbaarheid van paddo’s te reduceren. Het toenmalige kabinet verwachtte dat deze maatregelen echter te weinig bescherming voor de gebruiker zouden geven en plaatste de hallucinogene paddenstoelen per 1 december 2008 op Lijst II van de Opiumwet. Voor sclerotia werd deze maatregel niet genomen.
Aan de meeste aanbevelingen van het CAM met betrekking tot de paddo’s wordt – ten aanzien van de sclerotia – voldaan. Gebruikers worden bijvoorbeeld zorgvuldiger over het product geïnformeerd en de beperking van de handel in sclerotia wordt (in Amsterdam) geadresseerd door de ‘keten’ en de lokale politiek. Indien sclerotia worden verboden, is niet uit te sluiten dat de huidige gebruikers overstappen op het gebruik van andere (nieuwe) psychoactieve stoffen (NPS) met mogelijk onbekende gezondheidsrisico’s.
Deze maand zal Iris Frije tot het bestuur toetreden. Iris heeft aan het begin gestaan van de oprichting van de Vlos in de jaren ’90 en heeft haar sporen verdiend op het gebied van gebruiksaanwijzingen voor medicinale middelen en de noodzakelijke
VWA / IGZ dossiervorming. Wij weten zeker dat zij een concrete en positieve bijdrage zal leveren aan het werk van de Vlos.
Tot zover deze Nieuwsbrief
Met vriendelijke groeten,
namens het Bestuur,
Paul van Oyen
info@vlos.nl
0629507484

Comments are closed.

©2017 VLOS