Lidmaatschap

Posted on: May 27th, 2011 by admin No Comments

In principe kan iedere kweker, (groot)handel of smartshop die zich bezig houdt met de verkoop en/of handel in smartshopproducten zich aanmelden als lid van de VLOS. De leden van de VLOS gaan akkoord met de verplichtingen die in de statuten en het huishoudelijk reglement worden genoemd.

De kosten
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 250 per jaar voor een kleine onderneming (winkel). Grote winkels betalen € 600 per jaar. De leden bepalen zelf of zij als ‘grote’ of als ‘kleine onderneming’ willen worden aangemerkt op basis van redelijkheid.

Beëindiging van het lidmaatschap
Een lid van de VLOS kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen, maar dient wel de contributie van het jaar waarin opgezegd wordt, te voldoen.

Indien een lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement en/of statuten, kan de VLOS het lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

Voordelen van het lidmaatschap:

  • De verwikkelingen rond het Paddoverbod hebben duidelijk aangetoond dat de beschikbaarheid van een branche-organisatie voor het segment van de ‘markt’ waarin onze leden zich bewegen een noodzaak is. Het bouwen aan een goede naam en het verrichten van inspanningen op het gebied van vakkundige informatievoorziening vormen inhoudelijk de belangrijkste taak van de vereniging. In het verleden is dikwijls gebleken dat multigebruik van legale en illegale psycho-actieve stoffen door consumenten oorzaak is geweest van een aantal incidenten die in de media breed zijn uitgemeten. Dikwijls was er daarbij ook sprake van alcohol gebruik. Er is nog veel werk te verzetten om in het publieke bewustzijn een duidelijk besef aan te kweken dat psycho-actieve middelen zich niet lenen voor multigebruik. Onjuiste berichtgeving op dit punt, vooral in de media, heeft de branche als geheel veel overlast bezorgd en heeft geleid tot een verdere inperking door de overheid van de legaal beschikbare producten. De VLOS is inmiddels voor de media een betrouwbare informatiebron geworden.
  • De VLOS wordt door de overheid erkend als bonafide brancheorganisatie.
  • U heeft tijdens de ALV een belangrijke stem bij verenigingsbesluiten.
  • U krijgt periodiek een gratis nieuwsbrief.
  • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
  • Het gezamenlijk nastreven van belangenbehartiging levert meer op dan dat een ieder individueel voor zijn of haar belangen opkomt.
  • Een uniform logo en keurmerk zullen de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van de shop en van de branche ten goede komen.

©2017 VLOS