Huishoudelijk reglement

Posted on: March 9th, 2011 by admin No Comments

Binnen de vereniging speelt het Huishoudelijk Reglement een belangrijke rol als leidraad voor de onderling afgesproken grenzen waarbinnen de leden kunnen functioneren. We beschouwen het Huishoudelijk Reglement als een openbaar stuk dat zichtbaar voor de klanten in de winkel kan worden opgehangen. De belangrijkste elementen uit het Huishoudelijk Reglement vormen de eis om geen psycho-actieve middelen te verkopen aan personen onder de 18 jaar en de eis van een goede en betrouwbare informatievoorziening. Voorts kan de vereniging een lijst opstellen van stoffen en producten die naar haar mening veilig kunnen worden verkocht.

De vereniging controleert de kwaliteit van de winkels/verkooppunten o.a. door ook van mystery shoppers gebruik te maken.

Wij zien het liefst dat het huishoudelijk reglement in de winkels/verkooppunten zichtbaar wordt opgehangen.

Huishoudelijk reglement (art 13 Statuten)


 1. MINIMUM LEEFTIJD
 2. Leden van de VLOS verkopen GEEN produkten aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel kan de verkoper aan de klant vragen zich te legitimeren.

   

 3. PRODUCTINFORMATIE
  • de naam van het product
  • de naam van de producent
  • de samenstelling van het product
  • doserings- en consumptieadviezen
  • zo nodig eventuele risico’s bij gebruik
 4. De vereniging zal een database beheren met actuele informatie over producten en etikettering. Deze informatie is beschikbaar voor de leden. De leden verplichten zich tot het verstrekken van goede productinformatie aan hun klanten. In ieder geval behoren hiertoe:

   

 5. TOELATING STOFFEN EN PRODUCTEN
  • legaliteit (opiumwet, geneesmiddelenwet etc)
  • kennis over de stoffen/produkten op basis van ervaringen en literatuurstudie
  • mogelijkheid tot het overbrengen van goede gebruiksinstructies en aanwijzingen over setting en doseringen
  • bepaling van de maximale, veilige toelaatbare hoeveelheid werkzame stof per produkt.
  • onaanvaardbare gezondheidsrisico’s
  • conformiteit tussen produkt en produktinformatie
 6. De selectie van stoffen en produkten die volgens de leden op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden verkocht zal op een aantal criteria geschieden:

  Nieuwe produkten die op de markt komen en bestaande produkten waarover controverses bestaan, worden in opdracht van de Vlos door een onafhankelijk instituut getest, waarbij gekeken wordt naar:

  Op grond van de uitslag van deze testen worden door het bestuur richtlijnen verstrekt aan de leden. Niet-naleving van de richtlijnen kan tot royement leiden.

   

 7. OPLEIDING
 8. Nadat een overzicht is gemaakt van de vaardigheden waarover een bonafide smartshophouder moet beschikken, zal er een opleiding of cursus worden samengesteld waaraan een vakdiploma is gekoppeld dat garant staat voor een minimale vakbekwaamheid mbt produktkennis en kwaliteit van voorlichting.

   

 9. EXTERN OVERLEG
 10. Het bestuur heeft regelmatig overleg met beleidsmakers in het algemeen en vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS en Justitie in het bijzonder. Resultaten van dit overleg worden teruggekoppeld naar de leden.

   

 11. LEDENLIJST
 12. De ledenadministratie wordt bijgehouden op het secretariaat. Leden geven mutaties zo snel mogelijk door aan het secretariaat. Het secretariaat verstrekt, zonder toestemming van de betrokkenen, geen gegevens over de leden aan derden.

   

 13. NIEUWSBRIEF
 14. De Vlos geeft periodiek (minimaal vier keer per jaar) een Nieuwsbrief uit om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de branche. De leden ontvangen de Nieuwsbrief gratis.

   

 15. WIJZIGINGEN EN BEKENDMAKING
 16. Wanneer daar aanleiding voor is zal dit HHR op de Algemene Ledenvergadering ter wijziging/aanvulling worden geagendeerd. De leden zorgen ervoor dat dit Huishoudelijk Reglement op een voor klanten zichtbare plek in hun verkoopruimte wordt opgehangen.

©2017 VLOS