Statuten

Posted on: May 19th, 2011 by admin No Comments

CONCEPT STATUTEN VAN DE VERENIGING LANDELIJK OVERLEG SMARTPRODUCTEN

zoals goedgekeurd door de Alg. ledenvergadering dd 14 Maart 2011

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten (VLOS)
 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de hierna volgende artikelen aangeduid als de vereniging.

DOEL

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen in de ruimste zin van het woord van de belangen van producenten, (groot)handel en verkooppunten van smartproducten teneinde een gunstig maatschappelijk en economisch klimaat te realiseren voor de legale handel en verkoop van en in smartproducten. Daarnaast richt de vereniging zich op het bereiken van een goede en stabiele kwaliteit van smartprodukten, inclusief produktinformatie, teneinde een zo veilig mogelijk gebruik te bewerkstelligen.

MIDDELEN

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Het scheppen en in stand houden overlegstructuren met de overheid en met zusterbranches;
 • Het beleggen van bijeenkomsten en het stimuleren van deskundigheidsbevordering;
 • Het oprichten van werkgroepen met afgebakende deeltaken;
 • Het plegen of laten plegen van onderzoek;
 • Het organiseren van onderling overleg en afstemming binnen branche voor smartproducten;
 • Het instellen van een landelijk secretariaat;
 • Het instellen van een, voor de leden verplicht en bindend, keurmerkcertificaat;
 • Het, in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instellingen, geven van voorlichting aan het publiek over het gebruik van smartproducten;
 • Het onderwerpen van smartproducten aan keuringen en testen door de daartoe bevoegde instellingen, volgens de daartoe geldende normen;
 • Het instellen van een minimum leeftijd van afnemers van de in het huishoudelijk reglement genoemde produkten die door de leden van de vereniging worden verkocht;
 • Het standaardiseren van produktinformatie en etikettering van de produkten;
 • Het tegengaan van een wildgroei van ongecertificeerde verkooppunten.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4.

 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging vallen samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

 1. Lid kunnen zijn alle natuurlijke- en rechtspersonen die zich met de productie, handel en verkoop van smartproducten bezig houden en die bereid zijn te voldoen aan
 2. de in het huishoudelijk reglement neergelegde vereisten en verplichtingen.
 3. Het lidmaatschap wordt verkregen door de aanmelding bij het secretariaat. Over toelating wordt beslist door het bestuur.
 4. Een gegadigde aan wie het lidmaatschap door het bestuur wordt geweigerd, heeft het recht de algemene ledenvergadering alsnog om toelating te verzoeken.

CONTRIBUTIE

Artikel 6.

 1. Leden betalen de door de algemene ledenvergadering bepaalde contributie, die jaarlijks dient te worden voldaan voor de daartoe vastgestelde datum.

EINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

 1. Overlijden van het lid
 2. Door opzegging door het lid
 3. Door opzegging door de vereniging
 4. Door ontzetting
 5. Doordat betreffend lid niet (langer) aan de certificaateisen voldoet.

ALGEMENE LEDENVERAGDERING

Artikel 8.

 1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De datum en de agenda zullen tenminste twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de leden bekend worden gemaakt.
 2. Een buitengewone ledenvergadering kan bijeen worden geroepen door het bestuur of door het bestuur op verzoek van tenminste 10% van de stemgerechtigde leden. In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen twee weken aan dit verzoek te voldoen bij gebreke waarvan de bedoelde leden het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen.
 2. De leden van het bestuur worden gekozen in en door de algemene ledenvergadering voor een periode van twee jaar. Daarna zijn zij nog drie periodes herkiesbaar. De wijze van verkiezen en het rooster van aftreden worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
 3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid tussentijds doen aftreden. Een daartoe strekkend besluit dient te worden genomen met tenminste 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.
 4. Het bestuur regelt onderling de verdeling der functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

FINANCIËN

Artikel 10.

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
  • De contributie der leden
  • Donaties en giften
  • Subsidies
  • Erfstellingen, legaten en schenkingen
  • Andere inkomsten

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11.

 1. Wijziging en/of aanvullingen van deze statuten kunnen alleen geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen bij tenminste 2/3 van het aantal geldige uitgebrachte stemmen en bij aanwezigheid van tenminste 50% der stemgerechtigde leden.

ONTBINDING
Artikel 12.

 1. Ontbinding kan alleen plaatsvinden bij besluit van de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen en bij aanwezigheid van tenminste 50% der stemgerechtigde leden.
 2. Na ontbinding zal een eventueel batig saldo worden aangewend voor doeleinden zoals door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding vastgesteld; deze doeleinden zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel der vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13.

 1. Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast, waarin nader geregeld worden:
  • Keurmerkcertificaat;
  • De in artikel 5 genoemde lidmaatschapsvereisten;
  • Overige onderwerpen.

SLOTBEPALING

Artikel 14.

 1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin zij aanleiding geven tot twijfel, besluit het bestuur in overeenstemming met hetgeen in het algemeen als redelijk wordt geoordeeld en met hetgeen in de artikelen 1 t/m 52 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geregeld is.

©2017 VLOS