Doelstellingen

doelstellingenDoelstellingen

De VLOS stelt zich ten doel om de belangen van smartshops, smart-producenten en smart-groothandels in de ruimste zin van het woord, te behartigen. Daarbij wordt gestreefd naar het realiseren en behouden van een gunstig maatschappelijk en economisch klimaat, zodat de legale handel en verkoop van smartproducten mogelijk blijft.

Daarnaast richt de vereniging zich op het bereiken van een goede en stabiele kwaliteit van smartproducten, inclusief productinformatie, om een zo veilig mogelijk gebruik te bewerkstelligen. Het is daarbij belangrijk dat er geen smartproducten op lijst 1 of 2 belanden.

Tevens spant de VLOS zich in om de beeldvorming omtrent smartshops gunstig te beïnvloeden. Dit wordt gedaan door media te woord te staan, samen te werken met gemeenten en het publiceren van stukken via de eigen mediakanalen die het nut van smartshops uiteenzetten.

psychonaut by Jake